LightWEB
Startside English Svenska

Fotoskjul 1    Fotoskjul 2    Fotoskjul 3    Overnatting    Kurs    Vefsna    Børgefjell nasjonalpark    Blogg

LightWeb

BØRGEFJELL NASJONALPARK

 

Fakta om Børgefjell
Børgefjell nasjonalpark ligger i Hattfjelldal og Grane kommuner i Nordland fylke, og Røyrvik og Namsskogan kommuner i Nord-Trøndelag fylke.  Nasjonalparken ble opprettet i 1963 og utvidet i 1971 og 2003.  Parken er på 1.447 km2.
 
Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og sårbare arter.  Det er også et mål å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner.
 
Landskapet
Nasjonalparken strekker seg fra 270 til 1.699 meter over havet.  Vann, elver, myrer, ur, heier, fjell og tinder er noe av det Børgefjell byr på.
 
I vest finner du de høye tindene.  Berggrunnen her er for det meste mørk granitt.  Det er her du finner nasjonalparkens høyeste fjell, Kvigtinden, 1.699 m.o.h.
 
I andre deler av parken er det vide daler med frodige lier som preger parken.  Her er områder med berggrunn som gir både frodig vegetasjon og et rikt plante- og dyreliv.  Myrene er et viktig element i landskapsbildet.
 
Det er de mange små og store vatna som gir Børgefjell sitt særtrekk.  I de nordligste delene av nasjonalparken renner elvene mot Tiplingan og Susendal, mens de i vest renner mot Fiplingdal og Namsen.  De kjente elvene Vefsna og Namsen har begge utspring i Børgefjell.
 
Fugleliv
Landskapet i Børgefjell gir grunnlag for et rikt fugleliv.  Mange vassdrag, store vierkratt og starrmyrer gir gode leveforhold og fungerer som et velfylt matfat.  Fugl som er knytta til våtmark trives spesielt godt.  Omkring Tiplingan og nedre del av Simskarelva er fuglelivet særlig rikt.
 
Den vanligste rovfuglen er nasjonalparken er fjellvåken, men også snøugla, den mektige kongeørna og andre rovfugler hekker her.  Kombinasjonen av fine hekkeplasser og god tilgang på mat gjør at de trives godt i Børgefjell.
 
Noen av fuglene i Børgefjell:  Jaktfalk, fjellvåk, kongeørn, snøugle, havelle, bergand, svartand, svømmesnipe, temmincksnipe, rødstilk, grønnstilk, enkeltbekkasin, strandsnipe, fjæreplytt, sandlo, blåstrupe, heipiplerke, lappspurv, steinskvett, snøspurv, fjelljo, fjellrype, trost, krikkand, stokkand, fiskemåke, bjørkefink, løvsanger, heilo, lirype, gråsisik og gjøk. 
 
Dyreliv
Børgefjells "spesialitet" er fjellreven, Børgefjell har den eneste levedyktige bestanden av fjellrev i Norge.  Jerven er mest tallrik av de store rovdyra, men både gaupe og bjørn kommer innom som streifdyr.  Av de små rovdyra er rødrev, mår, røyskatt og snømus vanlig. 
 
Både i skogsområdene og på fjellet kan du møte elgen.  Haren er vanlig, og ekorn finnes i barskogområdene.  I tillegg er det flere ulike smågnagere, blant annet lemen og mus.
 
Hele nasjonalparken brukes til tamreindrift.  De vestre, østre og sørlige delene brukes i hovedsak som beite i sommerhalvåret.  De nordlige områdene er helårsbeite.  Lengst i øst kommer det tamrein inn fra Sverige.  
 
Planteliv
Det er registrert omkring 300 plantearter i Børgefjell.  Skoggrensa ligger mellom 500 og 600 meter over havet.  Det meste av skogen er bjørk.  Furua finner du spredt på tørre rabber og på myrene i de lavere områdene.  Over skoggrensa dominerer heivegetasjonen.  Her kan du gå i timevis i starr og blåbærhei.  I de mange vierkratta er det et yrende liv.  Børgefjell har også mye myr, her finner du rome, blåtopp og bjørkeskjegg som gjør myrene faste å gå på.
 
Noen av planteartene i Børgefjell:  Gran, furu, turt, tyrihjelm, skogstorkenebb, strutseving, blåtopp, jåblom, rome, fjellfrøstjerne, bjønnskjegg, gulstarr, gulsildre, kastanjesiv, røsslyng, gulaks, blåbær, krekling, dvergbjørk, fjellpryd, greplyng og sølvvier.
 
Historie
Helt fram til starten av 1900-tallet var det samene som rådde grunnen i Børgefjell.  Samene har drevet reindrift i området i minst 500 år.  Både innenfor nasjonalparkgrensen og i områdene rundt er det mange samiske kulturminner i form av boplasser og fangstanlegg.  De første bureisingsbruka i området kom rundt århundreskiftet mellom 1700 og 1800, og den norske bosettinga skjøt fart utover 1800-tallet. 
 
I 1932 innstilte Den norske turistforening på at Børgefjell skulle bevares som villmark, uten hytter og merka stier.  Det er en av grunnene til at Børgefjell ikke har blitt et utpreget turistområde.
 
 
BØRGEFJELL NATURFOTO
 
Ønsker du å bestille fotoskjul og overnatting, eller bare sjekke ut tilbudet vårt gjennom en uforpliktende samtale, er du hjertelig velkommen til å ringe oss eller sende oss en mail.

KONTAKTPERSON: Heidi Eggen

ADRESSE: N-8665 Mosjøen

TELEFON: +47 913 41 200

E-POST: post@arctic-nature.com

GPS: 65.36834 / 14.21389.


  
LINKER / MER INFO

 


For mer informasjon om området: Susendal
 
Turmuligheter i Hattfjelldal: Turbok på nett

VÆR
 
 
 

KART
 

 

© LightWeb